Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie

Aktualne oferty


Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie

Zaproszenie do złożenia oferty na
„Pracę budowlaną – modernizacja wewnętrznej drogi dojazdowej oraz placu zaplecza kuchennego
w OPZ „Górnik” ul. Nadmorska 11, 84-360 Łeba

I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Zdemontowanie istniejących płyt typu trylinka z zaplecza kuchennego - około 270 [m2].
b) Obniżenie koryta istniejącej drogi oraz placu zaplecza kuchennego o około 30 [cm].
c) Ustawienie i wypoziomowanie studzienek kanalizacyjnych na placu zaplecza kuchennego.
d) Ustalenie odpowiednich spadków w celu odprowadzenia wody deszczowej z drogi jak i z placu zaplecza kuchennego.
e) Wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych w celu odprowadzenia wody deszczowej z dachu oraz drogi.
f) Wykonanie podbudowy po zagęszczeniu 18 [cm]. pod kostką przemysłową polbruk.
g) Ułożenie kostki przemysłowej polbruk 8 [cm]. wraz z krawężnikami i obrzeżami.
h) Łączna powierzchnia robót budowlanych - około 800 [m2].
2. Przed złożeniem oferty uzasadnionym jest dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę w celu dokonania pomiarów ułatwiających oszacowanie wartości zamówienia.
3. Prace modernizacyjne należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w Ośrodku.
4. Podczas prac modernizacyjnych należy pamiętać o utrzymaniu w czystości i w stanie wolnym od przeszkód ciągów komunikacyjnych oraz bieżącym usuwaniu wszelkich zbędnych urządzeń, materiałów, odpadów i innych nieczystości.
5. Materiały do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca.
6. Warunkiem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest podpisanie protokołu odbioru.

II. Termin wykonania zamówienia.
Realizację zamówienia należy dokonać do dnia 31.12.2019 r..

III. Warunki udziału w postepowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Są w dobrej kondycji ekonomicznej i finansowej.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Zaleca się wykorzystanie załącznika nr 1. (formularz ofertowy).
4. Wykonawca wraz z ofertą winien przedstawić dokumenty potwierdzające możliwości udziału w niniejszym postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.
c) Kserokopie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie przewidzianej działalności.

V. Opis kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najmniejszą ceną brutto za przedmiot zamówienia.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie OPZ „Górnik” tj. ul. Nadmorska 11, 84-360 Łeba w dziale księgowości w terminie do 05.12.2019 r. lub drogą elektroniczna na adres opzgornik@wp.pl.

VII. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zgodnie z projektem umowy (załącznik nr 2.) w OPZ „Górnik” w Łebie ul. Nadmorska 11 w terminie wyznaczonym po wyborze oferty.

VIII. Osobą do kontaktu z Wykonawcą jest:
Dyrektor OPZ „Górnik” w Łebie - Magdalena Widera  tel. 665 315 497.

IX.
Administratorem danych osobowych jest Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej "GÓRNIK" w Łebie z siedzibą przy ulicy Nadmorska 11, 84-360 Łeba. Dane pozyskane w wyniku postępowania przetwarzane będą tylko i wyłącznie na jego potrzeby. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy dotyczące RODO.Do pobrania:

- treść oferty Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej GÓRNIK w Łebie    do pobrania

- załącznik nr 1. Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej GÓRNIK w Łebie    do pobrania

- załącznik nr 2. Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej GÓRNIK w Łebie    do pobrania

 do góry...


© 2019 Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie