Ogłoszenie o przetargu


Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122252, NIP 6340016546, Regon 271887496 – w ramach której działa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej "GÓRNIK" z siedzibą w Łebie przy ul. Nadmorska 11, NIP 634-00-16-546, Regon 27188749600042, tel. 59 866 15 73, adres e-mail opzgornik@wp.pl, zwana dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg

na kompleksowe wykonanie elektrowni fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu należącym do

Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej "Górnik" w Łebie


I. Przedmiot zamówienia.
Przetarg w oparciu o Uchwałę nr 62/10/2021 Kolegium Przewodniczących Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce z dnia 20.10.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie przez jednostkę statutową Konfederacji przetargu w przedmiocie pozyskania wykonawcy robót obejmujących realizację przedsięwzięcia montażu instalacji fotowoltaicznej w celu generacji własnej energii elektrycznej w Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej "Górnik" w Łebie.

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

a) Przedmiotem inwestycji jest kompleksowe wykonanie elektrowni fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu należącym do Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej "Górnik" w Łebie.

b) Minimalne wymagania:

 • Moc elektrowni fotowoltaicznej: 49-50 kWp,
 • Minimalna gwarancja na sprawne działanie instalacji: 15 lat,
 • Minimalna gwarancja na moduły fotowoltaiczne: 12 lat,
 • Maksymalny okres produkcji paneli fotowoltaicznych: do 3 lat.

III. Termin wykonania zamówienia.
90 dni od dnia podpisania umowy.

IV. Termin i forma składania ofert.
Oferty w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem:
"Oferta na wykonanie fotowoltaiki w OPZ Górnik w Łebie" należy składać do dnia 31.01.2022 r. do godziny 15.00 na adres:

Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej "Górnik"
ul. Nadmorska 11
84-300 Łeba


Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Nie dopuszcza się składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Otwarcie ofert bez udziału Oferentów planowane jest w terminie: 01.02.2022 r. o godz. 12.00.
Nie obowiązuje wadium w przetargu.

V. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria.
Cena netto – 50%
Czas reakcji serwisowej – 25%
Okres gwarancji: 25%

VI. Opis sposobu przyznawania punktów za dane kryterium.

1) Kryterium ceny netto.
Zostanie ocenione w skali punktowej do 50 punktów, w taki sposób, że oferta najtańsza uzyska 50 punktów, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Punkty za ocenę zostaną wyliczone według następującego wzoru:

Cena netto najniższa
Liczba punktów =
x 50 punktów
Cena netto badanej oferty

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2) Kryterium czasu reakcji serwisowej.
Zostanie ocenione w skali punktowej do 25 punktów, w taki sposób, że oferta z najkrótszym czasem reakcji uzyska 25 punktów, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Punkty za ocenę zostaną wyliczone według następującego wzoru:

Najkrótszy czas reakcji
Liczba punktów =
x 25 punktów
Czas reakcji badanej oferty

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

3) Kryterium okresu gwarancji.
Zostanie ocenione w skali punktowej do 25 punktów, w taki sposób, że oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska 25 punktów, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Punkty za ocenę zostaną wyliczone według następującego wzoru:

Najdłuższy okres gwarancji
Liczba punktów =
x 25 punktów
Okres gwarancji badanej oferty

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

VII. Postępowanie ofertowe zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z przetargiem.

VIII. Przyczyna braku podziału zamówienia na części.
Zamawiający stwierdził, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.

IX. O udziale zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki.

1. Akceptują treść przetargu bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści przetargu bez zastrzeżeń.

2. Posiadają uprawnienia do realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie usług.

4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Potwierdzeniem powyższego następuje poprzez złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

X. Informacja o przypadkach odrzucenia ofert.
Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach.

1. Jeśli treść oferty nie odpowiada treści przetargu.

2. Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu.

3. Jeśli oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

4. Jeśli została złożona po terminie określonym w przetargu.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy prób nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Do pobrania:

 • ogłoszenie o przetargu - pobierz
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
 • wzór umowy - pobierz
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy - pobierz
 • załącznik nr 2 - tabela kosztów - pobierz
 • załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta - pobierz
 • załącznik nr 4 - warunki techniczne realizacji odbioru - pobierz
 • załącznik nr 5 - dokumentacja fotograficzna dachu - pobierz
 • oświadczenie RODO - pobierz