Informacja o wygraniu przetargu


INFORMACJA O WYGRANIU PRZETARGU NA WYKONANIE ELEKTORWNII FOTOWOLTAICZNEJ W OBIEKCIE STANOWIĄZYM SIEDZIBĘ OŚRODKA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ "GÓRNIK" W ŁEBIE UL. NADMORSKA 11


Na podstawie Uchwały nr 62/10/2021 Kolegium Przewodniczących Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce z dnia 20.10.202 r. w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie przez jednostkę statutową Konfederacji przetargu w przedmiocie pozyskania wykonawcy robót obejmujących realizację przedsięwzięcia montażu instalacji fotowoltaicznej w celu generacji własnej energii elektrycznej w Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej "Górnik" w Łebie.


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:


B&Z Proenergy S.C.


Otwarcie ofert dokonano bez udziału oferentów w dniu 02 lutego 2022 r. o godz. 10.00.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu następującego kryteria:
Cena netto – 50%
Czas reakcji serwisowej – 25%
Okres gwarancji: 25%


W postępowaniu złożono oferty następujących wykonawców:


Oferta 1
Firma: Interco Projects Sp. z o.o. uzyskała 75,25 pkt.


Oferta 2
Firma: B&Z Proenergy S.C. uzyskała 99,00 pkt.

Do pobrania:

 • informacja o wygraniu przetargu - pobierz • Ogłoszenie o przetargu


  Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122252, NIP 6340016546, Regon 271887496 – w ramach której działa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej "GÓRNIK" z siedzibą w Łebie przy ul. Nadmorska 11, NIP 634-00-16-546, Regon 27188749600042, tel. 59 866 15 73, adres e-mail opzgornik@wp.pl, zwana dalej Zamawiającym

  ogłasza przetarg

  na kompleksowe wykonanie elektrowni fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu należącym do

  Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej "Górnik" w Łebie


  I. Przedmiot zamówienia.
  Przetarg w oparciu o Uchwałę nr 62/10/2021 Kolegium Przewodniczących Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce z dnia 20.10.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie przez jednostkę statutową Konfederacji przetargu w przedmiocie pozyskania wykonawcy robót obejmujących realizację przedsięwzięcia montażu instalacji fotowoltaicznej w celu generacji własnej energii elektrycznej w Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej "Górnik" w Łebie.

  II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.

  a) Przedmiotem inwestycji jest kompleksowe wykonanie elektrowni fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu należącym do Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej "Górnik" w Łebie.

  b) Minimalne wymagania:

  • Moc elektrowni fotowoltaicznej: 49-50 kWp,
  • Minimalna gwarancja na sprawne działanie instalacji: 15 lat,
  • Minimalna gwarancja na moduły fotowoltaiczne: 12 lat,
  • Maksymalny okres produkcji paneli fotowoltaicznych: do 3 lat.

  III. Termin wykonania zamówienia.
  90 dni od dnia podpisania umowy.

  IV. Termin i forma składania ofert.
  Oferty w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem:
  "Oferta na wykonanie fotowoltaiki w OPZ Górnik w Łebie" należy składać do dnia 31.01.2022 r. do godziny 15.00 na adres:

  Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej "Górnik"
  ul. Nadmorska 11
  84-300 Łeba


  Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  Nie dopuszcza się składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Otwarcie ofert bez udziału Oferentów planowane jest w terminie: 01.02.2022 r. o godz. 12.00.
  Nie obowiązuje wadium w przetargu.

  V. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria.
  Cena netto – 50%
  Czas reakcji serwisowej – 25%
  Okres gwarancji: 25%

  VI. Opis sposobu przyznawania punktów za dane kryterium.

  1) Kryterium ceny netto.
  Zostanie ocenione w skali punktowej do 50 punktów, w taki sposób, że oferta najtańsza uzyska 50 punktów, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
  Punkty za ocenę zostaną wyliczone według następującego wzoru:

  Cena netto najniższa
  Liczba punktów =
  x 50 punktów
  Cena netto badanej oferty

  Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

  2) Kryterium czasu reakcji serwisowej.
  Zostanie ocenione w skali punktowej do 25 punktów, w taki sposób, że oferta z najkrótszym czasem reakcji uzyska 25 punktów, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
  Punkty za ocenę zostaną wyliczone według następującego wzoru:

  Najkrótszy czas reakcji
  Liczba punktów =
  x 25 punktów
  Czas reakcji badanej oferty

  Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

  3) Kryterium okresu gwarancji.
  Zostanie ocenione w skali punktowej do 25 punktów, w taki sposób, że oferta z najdłuższym okresem gwarancji uzyska 25 punktów, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
  Punkty za ocenę zostaną wyliczone według następującego wzoru:

  Najdłuższy okres gwarancji
  Liczba punktów =
  x 25 punktów
  Okres gwarancji badanej oferty

  Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

  VII. Postępowanie ofertowe zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z przetargiem.

  VIII. Przyczyna braku podziału zamówienia na części.
  Zamawiający stwierdził, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.

  IX. O udziale zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki.

  1. Akceptują treść przetargu bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści przetargu bez zastrzeżeń.

  2. Posiadają uprawnienia do realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie usług.

  4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

  Potwierdzeniem powyższego następuje poprzez złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

  X. Informacja o przypadkach odrzucenia ofert.
  Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach.

  1. Jeśli treść oferty nie odpowiada treści przetargu.

  2. Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu.

  3. Jeśli oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

  4. Jeśli została złożona po terminie określonym w przetargu.

  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy prób nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  Do pobrania:

  • ogłoszenie o przetargu - pobierz
  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
  • wzór umowy - pobierz
  • załącznik nr 1 - formularz ofertowy - pobierz
  • załącznik nr 2 - tabela kosztów - pobierz
  • załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta - pobierz
  • załącznik nr 4 - warunki techniczne realizacji odbioru - pobierz
  • załącznik nr 5 - dokumentacja fotograficzna dachu - pobierz
  • oświadczenie RODO - pobierz