Jak ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON?

Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

 • Dokumenty jakie należy złożyć w PCPR ubiegając się o dofinansowanie ze środków PFRON:
  • wypełniony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu,
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
  • oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Urząd w terminie 7 dni od rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego przyznania.
 • Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje właściwy Urząd o turnusie, w którym będzie uczestniczyła. Wypełniając dokument: Informacja o wyborze turnusu.

Dane do wniosku o dofinansowanie (informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego).

Dane organizatora turnusu:

KZZG w Polsce Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK”
ul. Nadmorska 11, 84-360 Łeba
OD/22/18/22 z dnia 01.04.2022 r.

Nazwa ośrodka:

KZZG w Polsce Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK”
ul. Nadmorska 11, 84-360 Łeba
OR/22/20/22 z dnia 04.05.2022 r.

 

 • Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych tj.:
  • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać wpis do rejestru wojewody na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
  • wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
  • wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
 • Kolejnym etapem jest weryfikacja przez PCPR lub MOPS wybranego ośrodka. Następuje to w ciągu 7 dni.
 • Jeśli decyzja o wyborze ośrodka zostanie pozytywnie zweryfikowana należy niezwłocznie przesłać do nas dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania oraz orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Organizator turnusu ma obowiązek potwierdzić do PCPR lub MOPS, nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, że ma możliwość przyjęcia danej osoby (Informacja organizatora turnusu).
 • Dokumenty należy przesłać na nasze adres:
  KZZG w Polsce Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK”
  ul. Nadmorska 11
  84-360 Łeba

  lub mailowo: opzgornik@wp.pl
 • Na wyjazd należy zabrać ze sobą kopię dokumentacji medycznej i ważną informację o stanie zdrowia. Będzie to miało wpływ i jest to warunek przyjęcia na turnus rehabilitacyjny.

Od stycznia 2022 roku możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych on-line. Wnioski należy składać w Systemie Obsługi Wsparcia – platformie internetowej przygotowanej przez PFRON dostępnej pod adresem: sow.pfron.org.pl.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)