Rezerwacja i płatności.

1. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% ceny pobytu turnusu profilaktyczno-zdrowotnego, turnusu rehabilitacyjnego pełnopłatnego oraz wczasów na rachunek bankowy. Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem MOPS, PFRON, PCPR zadatek w wysokości 400 zł - 600 zł / osoba. Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia dokonania rezerwacji na rachunek bankowy:

ZBS ŁEBA 10 9324 0008 0000 1788 2000 0010

Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną. W przypadku odnotowania przez O.P.Z. „GÓRNIK” braku wpłaty - rezerwacja zostanie anulowana oraz uważa się, że Zamawiający zrezygnował z pobytu. Wpłaty zadatku należy dokonać przelewem bankowym na konto podane powyżej. W razie przystąpienia do realizacji umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet należności za pobyt.

2. Podczas dokonywania rezerwacji należy wskazać dane odbiorcy faktury.

3. Podczas dokonywania rezerwacji należy bezwzględnie poinformować, czy rezerwacja dotyczy osoby fizycznej, czy przedsiębiorcy. W przypadku, gdy odbiorcą faktury ma być podmiot gospodarczy - informację o tym należy zamieścić w tytule przelewu.

4. Po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości otrzymania faktury VAT na firmę.

5. W przypadku odnotowania przez O.P.Z. „GÓRNIK” braku wpłaty zadatku w terminie wynikającym z regulaminu - rezerwacja zostanie anulowana oraz uważa się, że Zamawiający zrezygnował z pobytu. Wpłaty zadatku należy dokonać przelewem bankowym na konto podane powyżej. Datą zapłaty jest dzień uznania wpłaty na rachunku Ośrodka. W razie przystąpienia do realizacji umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet należności za pobyt.

6. Pozostałą część należności za pobyt należy uiścić w ciągu trzech dni roboczych w recepcji liczonych od dnia przyjazdu do Ośrodka.

7. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą uznana płatności zadatku na rachunku bankowym Ośrodka.

8. Zasady rezerwacji grupowych ustalane są każdorazowo indywidualnie.

 

Odwołanie rezerwacji i koszty manipulacyjne.

1. Rezerwacja może zostać odwołana poprzez złożenie oświadczenia wysłanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres:

Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK”

ul. Nadmorska 11

84-360 Łeba

 

lub w formie elektronicznej na adres:

   opzgornik@wp.pl

2. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu Ośrodek dokona zwrotu zadatku (wyłącznie na rachunek bankowy) po odliczeniu opłat manipulacyjnych w wysokości 6% ceny pobytu. Ośrodek upoważniony jest do potrącenia w/w kwoty z kwotą zadatku.

3. W przypadku anulowania rezerwacji poniżej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 30% wartości dokonanej rezerwacji. Ośrodek upoważniony jest do potrącenia w/w kwoty z kwotą zadatku.

4. O zachowaniu terminów określonych w ustępach powyżej decyduje data stempla pocztowego lub data otrzymania wiadomości e-mail.

5. Skrócenie pobytu niezawinione przez Ośrodek nie powoduje zwrotu należności za niewykorzystane świadczenia.

6. W przypadku wystąpienia sytuacji losowej, tj.:

a) stanu zdrowia potwierdzonego przez lekarza Ośrodka uniemożliwiającego kontynuowanie pobytu,

b) śmierci najbliższego członka rodziny (potwierdzonej kopią aktu zgonu).

Ośrodek dokona zwrotu należności za każdy opłacony i niewykorzystany dzień pobytu po odliczeniu opłat manipulacyjnych w wysokości 40% tej należności.

7. Zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać zwrotu sumy nominalnej wpłaconego zadatku, chyba że z regulaminu wynika prawo potrącenia należności Ośrodka z kwotą zadatku.

8. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała.

 

Zmiana terminu pobytu.

1. Zmiana terminu pobytu zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez O.P.Z. „GÓRNIK” oraz możliwości dokonania zmiany. Zmiana nie może narażać ośrodka na straty, postulat zmiany terminu przyjazdu w żaden sposób nie wiąże Ośrodka.

2. Chęć zmiany terminu przyjazdu należy zgłosić nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną datą pobytu.

 


Drodzy Państwo prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązującego regulaminu sprzedaży i rezerwacji:

   pobierz PDF