Pracownicy O.P.Z. „GÓRNIK” będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszych zasad, które służą zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Doba hotelowa trwa od godz. 1600 (kolacja) do godz. 1000 (śniadanie).

2. Życzenie przedłużenia pobytu oraz wcześniejszego przyjazdu za dodatkową opłatą tj. 150 zł / domek, pokój, Goście powinni zgłosić w recepcji i w miarę możliwości rezerwacja będzie zrealizowana.

3. Za niewykorzystane posiłki w dniu przyjazdu, wyjazdu oraz w trakcie pobytu zwrot należności nie przysługuje.

4. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i naturalnie uprzejmą obsługę,
  • utrzymanie go w pełnej sprawności technicznej.

5. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystającego z usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, chyba że strony pisemnie pod rygorem nieważności ustalą inne zasady odpowiedzialności.

6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.

7. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

8. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka, powstałe z jego winy.

10. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien wygasić wszelkie oświetlenie, zamknąć okna oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

11. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą odwiedzać gości w pokoju od godz. 700 do godz. 2200.

12. W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godz. 2200 do godz. 600.

13. W trakcie pobytów profilaktyczno-zdrowotnych i rehabilitacyjnych, uczestnikowi przysługuje opieka lekarska i pielęgniarska oraz zabiegi rehabilitacyjne zaordynowane przez lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę na podstawie badania wstępnego. Ilość zabiegów uwarunkowana jest od rodzaju zarezerwowanego pobytu.

14. W przypadku turnusu rehabilitacyjnego z dofinansowaniem ze środków PFRON, MOPS, PCPR wskazane jest posiadanie kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, wypełniony wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny oraz informację o stanie zdrowia sporządzoną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem turnusu. W przypadku turnusu rehabilitacyjnego pełnopłatnego wypełniony wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny oraz informację o stanie zdrowia sporządzoną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem turnusu.

15. Właścicieli zwierząt domowych zobowiązujemy do sprzątania nieczystości, wyprowadzania zwierząt na smyczy i w kagańcu. Zwierzęta nie mogą zakłócać odpoczynku i poczucia bezpieczeństwa innych gości. Koszt pobytu zwierzęcia do 5 kg - 15 zł / doba, powyżej 5 kg - 25 zł / doba.

16. W Ośrodku obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia ośrodka (kuchenki, grzejniki elektryczne, suszarki do grzybów itp.).

17. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

18. Opiekun dziecka przebywającego w Ośrodku zobowiązany jest do zapewnienia mu stałej opieki podczas pobytu.

19. Za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Ośrodku odpowiadają wyłącznie przebywający z nimi opiekunowie. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

20. Przedmioty pozostawione w Ośrodku będą odsyłane na koszt Gościa oraz na wskazany przez niego adres.

21. W przypadku braku dyspozycji, Ośrodek będzie przechowywał pozostawione rzeczy przez 1 miesiąc, a następnie według własnego uznania przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego lub zutylizuje. Brak odbioru rzeczy w w/w terminie będzie traktowany jako ich porzucenie z zamiarem wyzbycia się własności. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

22. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka.

23. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

24. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, w tym m.in. Ośrodek obciąży Gościa:

  • za zniszczenie pościeli, ręczników kwotą 100 zł,
  • za palenie tytoniu w pokoju lub w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 500 zł,
  • za dewastację pokoju, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży.

Naliczenie w/w, nie pozbawia Ośrodka prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

25. Gość Ośrodka jest zobowiązany w dniu przyjazdu zapoznać się z postanowieniami niniejszych zasad pobytu w O.P.Z. „GÓRNIK”, podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z nimi oraz stosować się do wszystkich jego zapisów.

 

Reklamacje.

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.

2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje recepcja ośrodka.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Ośrodek nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni roboczych od ustalenia wszelkich okoliczności, w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

 


Drodzy Państwo prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązujących zasad pobytu i reklamacji:

   pobierz PDF