REGULAMIN

Konfederacji Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce

Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „Górnik” w Łebie

 

1. Regulamin KZZG w Polsce OPZ „Górnik” w Łebie.

 

§ 1
PRZEDMIOT REGULAMINU

 

1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu KZZG w Polsce OPZ „Górnik” w Łebie i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez wypełnienie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w OPZ „Górnik”. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie OPZ „Górnik”.

3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji ośrodka oraz wywieszony w holu przed recepcją.

4. Z regulaminem można zapoznać się również na stronie internetowej pod adresem www.gornik.pl

 

§ 2
DOBA HOTELOWA I INNE POSTANOWIENIA

 

1. Doba hotelowa w pokojach / domkach trwa od godz. 16:00 do godz. 10:00 dnia następnego.

2. Życzenie przedłużenia i przyspieszenia doby hotelowej, jest odpłatne w kwocie 150 zł domek / pokój. Życzenie takie należy zgłosić w recepcji. W przypadku przyspieszenia doby, należy zgłosić telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Przedłużenie lub przyspieszenie doby hotelowej będzie uwzględnione w miarę istnienia takiej możliwości.

3. OPZ „Górnik” zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w OPZ „Górnik”, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

4. Za niewykorzystane posiłki w dniu przyjazdu, wyjazdu oraz w trakcie pobytu zwrot należności nie przysługuje.

5. OPZ „Górnik” ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystającego z usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, chyba że strony pisemnie pod rygorem nieważności ustalą inne zasady odpowiedzialności.

 

§ 3
MELDUNEK I REZERWACJA

 

1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz wypełnienie karty meldunkowej. Przy zameldowaniu Gość jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

2. Za zgubienie klucza od wynajętego domku / pokoju obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.

3. Gość OPZ „Górnik” nie może przekazywać lub udostępniać pokoju innym osobom nie ujętym na karcie meldunkowej w celu ich zamieszkiwania, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

4. Osoby niezameldowane w OPZ „Górnik” mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.

5. OPZ „Górnik” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu OPZ „Górnik” lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników OPZ „Górnik” lub innych osób przebywających w OPZ „Górnik”.

6. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do sprzątania nieczystości, wyprowadzania zwierząt na smyczy i w kagańcu. Zwierzęta nie mogą zakłócać odpoczynku i poczucia bezpieczeństwa innych gości. Koszt pobytu zwierzęcia jest dodatkowo płatny, a dodatkowa opłata wynosi 25 zł za dobę za każde zwierzę. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń oraz sprzątania sierści, włosów z łóżek. W przypadku wyrządzenia przez zwierzę szkody lub pozostawienia zanieczyszczeń w postaci sierści, włosów, odchodów, właściciel poza obowiązkiem naprawienia szkody i zwrotu kosztów sprzątania, dezynfekcji, itp., może zostać obciążony dodatkową opłatą w wysokości 500 zł.

7. Goście mają obowiązek rozliczyć płatności za pobyt w ciągu trzech dni roboczych po przyjeździe.

8. Rezerwacji miejsca w obiekcie można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo.

9. Gość dokonujący rezerwacji jest zobowiązany do podania poprawnych danych oraz prawidłowych informacji, zgodnie z którymi zostanie przygotowana rezerwacja wraz z kalkulacją kosztów.

10. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości 30% ceny pobytu turnusu profilaktyczno-zdrowotnego, turnusu rehabilitacyjnego pełnopłatnego oraz wczasów, na rachunek bankowy. Turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem MOPS, PFRON, PCPR, zadatek w wysokości 600 zł / osoba. Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia dokonania rezerwacji na rachunek bankowy:

Bank Rumia Spółdzielczy
10 9324 0008 0000 1788 2000 0010

Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną. W przypadku odnotowania przez OPZ „Górnik” braku wpłaty - rezerwacja zostanie automatycznie anulowana oraz uważa się, że Gość zrezygnował z pobytu. Wpłaty zadatku należy dokonać przelewem bankowym na konto podane powyżej.

11. W przypadku turnusu rehabilitacyjnego z dofinansowaniem ze środków PFRON, MOPS, PCPR wskazane jest posiadanie kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz informację o stanie zdrowia sporządzoną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem turnusu. W przypadku turnusu rehabilitacyjnego pełnopłatnego wypełniony wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny oraz informację o stanie zdrowia sporządzoną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed rozpoczęciem turnusu.

12. Podczas dokonywania rezerwacji należy bezwzględnie poinformować, czy rezerwacja dotyczy osoby fizycznej, czy przedsiębiorcy. W przypadku, gdy odbiorcą faktury ma być podmiot gospodarczy - informację o tym należy zamieścić w tytule przelewu.

13. Po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości otrzymania faktury VAT na firmę.

14. Po zakończeniu procesu rezerwacji Gość otrzyma w formie wiadomości e-mail, na adres wskazany w procesie rezerwacji, potwierdzenie dokonanej rezerwacji.

15. Rezerwacja może zostać odwołana poprzez złożenie oświadczenia wysłanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres:

Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK”

ul. Nadmorska 11

84-360 Łeba

 

lub w formie elektronicznej na adres:

   opzgornik@wp.pl

16. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu OPZ „Górnik” dokona zwrotu zadatku po odliczeniu opłat manipulacyjnych w wysokości 6% całkowitej ceny pobytu, nie więcej jednak niż kwota zadatku. OPZ „Górnik” upoważniony jest do potrącenia w/w kwoty z kwoty zadatku, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika.

17. W przypadku anulowania rezerwacji poniżej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 30% całkowitej ceny pobytu, nie więcej jednak niż kwota zadatku dokonanej rezerwacji. OPZ „Górnik” upoważniony jest do potrącenia w/w kwoty z kwoty zadatku, bez dodatkowego powiadomienia uczestnika.

18. O zachowaniu terminów określonych w ustępach powyżej decyduje data stempla pocztowego lub data otrzymania wiadomości e-mail.

19. Skrócenie pobytu niezawinione przez OPZ „Górnik” nie powoduje zwrotu należności za niewykorzystane świadczenia.

20. W przypadku wystąpienia sytuacji losowej, tj.:
a) stanu zdrowia potwierdzonego przez lekarza OPZ „Górnik” uniemożliwiającego kontynuowanie pobytu,
b) śmierci najbliższego członka rodziny (potwierdzonej kopią aktu zgonu).
OPZ „Górnik” dokona zwrotu należności za każdy opłacony i niewykorzystany dzień pobytu po odliczeniu opłat manipulacyjnych w wysokości 40% tej należności.

21. Zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać zwrotu sumy nominalnej wpłaconego zadatku, chyba że z regulaminu wynika prawo potrącenia należności OPZ „Górnik” z kwoty zadatku.

22. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała.

23. Zmiana terminu pobytu zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez OPZ „Górnik” oraz możliwości dokonania zmiany. Zmiana nie może narażać ośrodka na straty, postulat zmiany terminu przyjazdu w żaden sposób nie wiąże Ośrodka.

24. Chęć zmiany terminu przyjazdu należy zgłosić nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną datą pobytu.

25. OPZ „Górnik” zastrzega sobie możliwość zmiany cen.

26. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia w zakresie limitów gości, obiekt zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdej chwili i odmowy zakwaterowania gościa w sytuacji osiągnięcia maksymalnego limitu gości przewidzianego normami prawnymi lub ograniczeniami technicznymi lub organizacyjnymi mającymi bezpośredni wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego związanego z obostrzeniami epidemiologicznymi.

 

§ 4
USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 

1. OPZ „Górnik” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług OPZ „Górnik” osoba niezadowolona jest proszona o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń do Recepcji, co umożliwi pracownikom weryfikację zastrzeżenia, reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.

3. OPZ „Górnik” ma obowiązek zapewnić:

- warunki umożliwiające wypoczynek Gościa,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną obsługę,

- utrzymanie ośrodka w sprawności technicznej.

4. Sprzątanie pokoju / domku odbywa się na życzenie gościa i wykonywane jest podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

5. Usterki i problemy techniczne są usuwane przez konserwatora w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku (dni robocze). W przypadku gdy usterka wystąpi poza określonymi powyżej godzinami podjęcie naprawy nastąpi niezwłocznie następnego dnia roboczego.

6. Poważne awarie usuwane będą na bieżąco lub w najbliższym możliwym terminie.

7. Wymiana ręczników możliwa jest po tygodniu pobytu. Wymiana pościeli możliwa jest po dwóch tygodniach pobytu.

8. OPZ „Górnik” nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody i innych mediów nie wynikające z winy OPZ „Górnik”, a będące efektem czynników zewnętrznych lub przerw w dostawie.

9. W trakcie pobytów profilaktyczno-zdrowotnych i rehabilitacyjnych, Gościowi przysługuje opieka lekarska i pielęgniarska oraz zabiegi rehabilitacyjne zaordynowane przez lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę na podstawie badania wstępnego. Ilość zabiegów uwarunkowana jest od rodzaju zarezerwowanego pobytu.

 

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

1. Na terenie obiektu dzieci poniżej 12 roku życia oraz osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny znajdować się pod stałym nadzorem swoich opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania swoich podopiecznych.

2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia i zanieczyszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. OPZ „Górnik” obciąży Gościa:

- za zniszczenie pościeli, ręczników kwotą 100 zł za każdą 1 pościel/ręcznik,

- za palenie tytoniu w pokoju/ domku kwotą 500 zł,

- za dewastację pokoju, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży.

Naliczenie w/w, nie pozbawia OPZ „Górnik” prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

3. W pokojach / domkach obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.

4. Zachowanie Gości nie może zakłócać spokojnego pobytu innych gości. OPZ „Górnik” może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym osobie, która narusza tę zasadę.

5. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia jedzenia, zastawy stołowej z jadalni. Kara za wynoszenie jedzenia wynosi 45 zł za każdy przypadek naruszenia.

6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji OPZ „Górnik” przechowa te przedmioty przez trzy miesiące. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

7. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

8. W OPZ „Górnik” obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia ośrodka (kuchenki, grzejniki elektryczne, suszarki do grzybów itp.).

 

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:

Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce

Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie

ul. Nadmorska 11

84-360 Łeba

2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Ośrodkiem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług ośrodka lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez OPZ „Górnik”. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Ośrodku. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwo Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka lub w jego okolicy.

3. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, OPZ „Górnik” może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa w tym prowadzenia satysfakcji Gościa wyłącznie w związku z sukcesywną poprawą świadczonych przez OPZ „Górnik” usług. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest usprawiedliwiony interes Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. OPZ „Górnik” informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, oraz ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Ośrodkiem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

5. OPZ „Górnik” informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

6. OPZ „Górnik” informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni.

7. Dane osobowe Gościa nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. OPZ „Górnik” informuje, że dane osobowe Gościa mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.

9. OPZ „Górnik” informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

10. W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących przetwarzania przez OPZ „Górnik”, Pani / Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: ado@gornik.pl

11. OPZ „Górnik” nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z Ośrodkiem.

12. Administratorem danych jest:

Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce

Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” w Łebie

ul. Nadmorska 11

84-360 Łeba

Jeżeli chciałaby Pani / chciałby Pan się z nami skontaktować prosimy o napisanie wiadomości e-mail na adres e- mail: ado@gornik.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: KZZG w Polsce Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK” ul. Nadmorska 11, 84-360 Łeba, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

§ 7
REKLAMACJE I WNIOSKI

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.

2. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje Recepcja OPZ „Górnik”.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez OPZ „Górnik” nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni. W przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie kodeks prawa cywilnego.

4. Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na termin pobytu i wysokość płatności.

 

§ 8
ANIMACJE I AKTYWNOŚCI DLA DZIECI

 

1. Rodzice / Opiekunowie dzieci korzystających z animacji, warsztatów i innych aktywności organizowanych przez OPZ „Górnik” zobowiązani są do przestrzegania poniższego regulaminu oraz oświadczają, że go akceptują.

2. Zajęcia nie polegają na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie mają na celu zorganizowanie czasu wolnego. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawują ich rodzice lub opiekunowie.

3. Organizowane aktywności przewidziane są dla dzieci w wieku 4-13 lat.

4. Zajęcia są realizowane dla minimum 10 uczestników.

5. Zapisy na wszystkie aktywności prowadzi recepcja OPZ „Górnik” lub wyznaczony do tego pracownik.

6. Rodzice / opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach i uczuleniach dziecka biorącego udział w zajęciach animacyjnych.

7. Animator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalają się od miejsca prowadzonych animacji.

8. Animator może odmówić prowadzenia zajęć z dzieckiem, które nie słucha jego poleceń.

9. Na wybranych zajęciach są robione zdjęcia, które będą umieszczane na stronie internetowej www.gornik.pl lub na profilu OPZ „Górnik” na facebook.com oraz instagram.com. Tym samym udział dzieci w animacjach jest równoznaczny z zezwoleniem na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez OPZ „Górnik”.

10. Animacje oraz pozostałe aktywności organizowane dla dzieci mogą zostać odwołane przez OPZ „Górnik” w dowolnym momencie ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników, niekorzystne warunki pogodowe, czynniki losowe oraz inne niezależne od OPZ „Górnik” zdarzenia.

 

2. Regulamin ograniczonych akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin zawiera warunki promocji oraz zasady uczestnictwa określone przez OPZ „Górnik”.

2. Organizatorem akcji promocyjnej jest OPZ „Górnik” ul. Nadmorska 11, 84-360 Łeba www.gornik.pl

3. Regulamin promocji dostępny jest w Ośrodku, a także na stronie internetowej www.gornik.pl

 

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Akcja promocyjna obowiązuje tylko nowe rezerwacje dokonane, wyłącznie w wyznaczonym dniu w określonym przedziale czasowym.

3. Jeśli Gość posiada inną rezerwację w objętym promocją okresie nie ma możliwości jej zamiany na ofertę promocyjną.

4. Przedmiotem promocji jest pobyt objęty specjalnymi warunkami cenowymi ujętymi w odrębnym regulaminie promocji dostępnym na stronie www.gornik.pl.

5. Pobyt promocyjny nie obejmuje obowiązkowej opłaty miejscowej, którą Gość uiszcza gotówką w recepcji OPZ „Górnik” oraz opłaty parkingowej, chyba, że w ofercie promocyjnej stanowi inaczej.

6. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie rezerwacji w terminie i przedziale czasowym oraz podanie hasła promocyjnego.

7. Po dokonaniu rezerwacji telefonicznej lub e-mailowej Gość otrzyma potwierdzenie wstępnej rezerwacji wraz z informacją o płatności na podany przez siebie adres e-mail.

8. Warunkiem realizacji pobytu promocyjnego jest opłacenie 100% kwoty wartości pobytu w wyznaczonym terminie, który reguluje odrębny regulamin każdej promocji.

9. Rezerwacje nieopłacone w terminie będą automatycznie usuwane z systemu rezerwacji, a Gość otrzyma powiadomienie o anulacji rezerwacji.

10. Promocją objęte są wyłącznie rezerwacje dokonane w wyznaczonym terminie i czasie.

11. Promocja nie obejmuje rezerwacji dokonanych przez żadną ze stron partnerskich i rezerwacyjnych – rezerwacja odbywa się wyłącznie u organizatora promocji.

12. Każdy Gość może skorzystać z promocji nieograniczoną ilość razy.

13. W przypadku działania siły wyższej, niezależnej od OPZ „Górnik” i uniemożliwiającej skorzystanie z oferty w terminie objętym promocją, OPZ „Górnik” wyznaczy nowe terminy promocyjnego.

 

3. Regulamin niestrzeżonego płatnego parkingu.

 

§ 1

 

Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad korzystania z parkingu zarządzanego przez Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „Górnik” w Łebie przy ul. Nadmorskiej 11, stanowiącym integralny teren Ośrodka. Zarządcą parkingu jest Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „Górnik” w Łebie.

 

§ 2

 

Dla wyjaśnienia pojęć użytych w treści regulaminu, poniższe zwroty otrzymują następujące znaczenie:

1) Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem parkingu niestrzeżonego,

2) Parking – teren wyznaczony przez Ośrodek, będący parkingiem niestrzeżonym,

3) Pojazd – silnikowy osobowy środek transportu,

4) Miejsce parkingowe – miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów,

5) Czas postoju pojazdu – okres na jaki została zawarta umowa najmu,

6) Umowa najmu – umowa najmu miejsca parkingowego zawarta pomiędzy korzystającym z parkingu a Ośrodkiem Profilaktyki Zdrowotnej „Górnik”, zgodnie z niniejszym regulaminem,

7) Korzystający z parkingu – najemca miejsca parkingowego będący właścicielem lub posiadaczem pojazdu, który wjeżdża pojazdem na parking,

8) Ośrodek – Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „Górnik” w Łebie przy ul. Nadmorskiej 11,

9) Opłata parkingowa – czynsz należny z tytułu zawarcia umowy Najmu, ustalony na podstawie regulaminu.

 

§ 3

 

1. Poprzez wjazd na teren parkingu korzystający z parkingu zawiera z Ośrodkiem umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w regulaminie oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

2. Umowa najmu zostaje zawarta w momencie zaparkowania pojazdu na terenie parkingu i kończy się z momentem wyjazdu pojazdu z terenu parkingu.

3. W przypadku nie zaakceptowania zasad regulaminu, korzystający z parkingu ma prawo odstąpić od umowy najmu i niezwłocznie opuścić teren parkingu. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy najmu będzie ona uważana za niezawartą.

 

§ 4

 

1. Korzystający z parkingu, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu na wskazanym przez osobę dozorującą ośrodek miejscu parkingowym, zobowiązany jest umieścić kartę parkingową otrzymaną od dozorującego za przednią szybą.

2. Opłata parkingowa za korzystanie z parkingu wynosi 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł 00/100) / doba (1 miejsce postojowe), 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 00/100) za autobus za każdą rozpoczętą dobę. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00.

3. W przypadku korzystania z parkingu przez gości obiektu, dokonanie opłaty należności za korzystanie z parkingu następuje w terminie do trzech dni roboczych po przyjeździe do ośrodka. Uiszczenie opłaty parkingowej odbywa się przez zapłatę odpowiedniej sumy w recepcji Ośrodka.

4. W razie wątpliwości uważa się, że pozostawienie pojazdu na parkingu nie stanowi umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu Cywilnego. Stosowanie elementów ogrodzenia parkingu, w szczególności szlabanów, barierek, zapór, itp., mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania z parkingu bez wniesienia stosownej opłaty i nie świadczą o nadzorowaniu czy strzeżeniu parkingu.

5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w tych pojazdach, jak też poza nimi, niezależnie od sposobu powstania uszkodzeń lub zdarzenia powodującego utratę rzeczy.

6. Korzystający z parkingu poprzez wjazd na teren parkingu bezwarunkowo akceptuje postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do jego ścisłego i bezwarunkowego przestrzegania.

7. W przypadku braku stosowania się przez korzystającego z parkingu do regulaminu, Ośrodkowi przysługuje prawo odholowania pojazdu na koszt i ryzyko korzystającego z parkingu.

W razie stwierdzenia braku uiszczenia opłaty parkingowej lub parkowania pojazdu bez takiej opłaty, Ośrodkowi przysługuje prawo naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z parkingu, w wysokości 10 krotności opłaty parkingowej.

 

§ 5

 

1. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty parkingowej.

2. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do korzystania z parkingu w taki sposób aby nie utrudniać korzystania z parkingu innym korzystającym z parkingu.

3. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w odległości umożliwiającej dostęp do sąsiednich pojazdów innych korzystających z parkingu.

4. Korzystający z parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu wynikające zarówno z przyczyn leżących po stronie korzystającego z parkingu, jak i związanych z przebywaniem pojazdu na parkingu, zarówno w stosunku do Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej „Górnik”, jak również osób trzecich.

 

§ 6

 

1. Parking jest niestrzeżony.

2. Parking jest czynny 24h na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

3. Ośrodek nie odpowiada za szkody powstałe z winy innych użytkowników parkingu lub osób trzecich.

4. Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego.

5. Na terenie parkingu dozwoloną jest prędkość do 5 km/h.

6. Korzystający z parkingu zobowiązani są do zachowania na terenie parkingu czystości, przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych, podporządkowania się poleceniom pracowników Ośrodka lub obsługi Ośrodka, odpowiadających za bezpieczeństwo i porządek.

7. W przypadku nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu zasad wskazanych w niniejszym regulaminie lub wyrządzenia Ośrodkowi lub osobie trzeciej szkody, korzystający z parkingu jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

8. Ośrodkowi przysługuje prawo kontroli przestrzegania postanowień regulaminu przez korzystających z parkingu, w szczególności na potrzeby weryfikacji sposobu korzystania z parkingu i wnoszenia opłat za zajęcie miejsca parkingowego.

9. Ośrodek nie jest zobowiązany do podejmowania żadnych działań mających na celu zabezpieczenie pojazdów i innych rzeczy pozostawionych na parkingu lub mających na celu zapobiegnięcie lub zmniejszenie szkody oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody w tym zakresie.

10. Pozostawienie pojazdu w sposób, który powoduje zajęcie więcej niż jednego miejsca parkingowego upoważnia Ośrodek do naliczenia dodatkowej opłaty parkingowej za zajęcie drugiego miejsca.

11. W przypadku niewywiązania się przez korzystającego z parkingu z obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu Ośrodek będzie uprawniony do naliczenia opłaty dodatkowej wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Ośrodka telefonicznie pod numerem 59 866 15 73, 509 714 220 lub na adres e-mail: opzgornik@wp.pl lub osobiście w recepcji Ośrodka.

 

§ 7

 

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu ogólnego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej „Górnik” w Łebie.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 


Drodzy Państwo prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązującego regulaminu

   pobierz PDF